Stand van zaken

4.1 Stand van zaken

In onderstaand overzicht staan de taakstellingen uit de begroting 2019. Toegevoegd zijn die taakstellingen waarvan bij het vaststellen van de begroting 2019 werd aangenomen dat deze rond de jaarwisseling 2018-2019 zouden worden gerealiseerd. Als gevolg van vertraging in het proces van de organisatie ontwikkeling is dit nog niet geheel het geval.

De stoplicht kleuren geven de volgende duiding:
Groen = wordt gerealiseerd
Oranje = kans op niet realiseren is aanwezig
Rood = dit jaar niet te realiseren: meegenomen als nadelig resultaat in deze rapportage.

Herkomst

Maatregel

Begroting 2019

Status

PN 2015

Besparen op vastgoed

130

PN 2015

Besparen op energie

195

PN 2015

Besparen op uitvoering fysiek

317

PN 2015

Centraliseren integraal toezicht en handhaving

150

PN 2017

Kostenbesparing Participatiewet

450

PN 2017

Kostenbesparing Participatiewet WSW

400

PN 2015

Kostenbesparing sociaal domein

620

BGR 2019

Besparen op programma zorg

500

BGR 2019

Besparen op programma economie en participatie

250

SUBTOTAAL BEZUINIGINGSOPGAVE BEGROTING

3.012

PN 2015

Te realiseren personele taakstellingen

1.036

Org. ontwikkeling

Per saldo uitbreiding formatie met nieuwe functies

522

TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE

4.570

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting

  • Besparen op vastgoed

Deze taakstelling wordt gerealiseerd door het behaalde exploitatie- en rentevoordelen op onroerend goed transacties. Voor de jaren 2017 en 2018 ging het om een bedrag van 100.000 euro. Voor het jaar 2019 gaat het om een bedrag van 30.000 euro. Een voorbeeld is de verkoop van het pand Hagedoornschool.

  • Besparen op energie

Met het voorstel voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (BW-6669 & RAAD-5233) en het op route zijnde investeringsvoorstel om over te schakelen naar LED verlichting (BW-6847 en BW-7092) hebben we een goede basis gelegd om de taakstelling de komende jaren te realiseren.

  • Besparen op uitvoering fysiek

Er resteert nog een structurele taakstelling van 144.000 euro waarvoor op korte termijn voorstellen worden gedaan waarmee de taakstelling gerealiseerd gaat worden.

  • Kostenbesparing Participatiewet

Bij de voorjaarsrapportage is aangegeven dat de kostenbesparing Participatiewet gerealiseerd is door beschikbare budgetten voor instrumenten en inhuur op het taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie af te ramen. Inmiddels is duidelijk geworden dat we bij de meicirculaire 2019 een hogere integratie-uitkering voor de Wsw ontvangen dan bij de voorjaarsrapportage was voorzien. Hierdoor kan 300.000 euro van de taakstelling Participatiewet alsnog worden ingevuld vanuit de Wsw op taakveld 6.4. Dit is in lijn met de perspectiefnota 2017, waarin tot het opnemen van deze taakstelling is besloten. De budgetvermindering voor re-integratie wordt met hetzelfde bedrag teruggedraaid.

  • Personele taakstellingen

De realisering van de personele taakstellingen ligt op schema. Inmiddels zijn drie tranches in 2019 gerealiseerd. De realisatie van tranche 4 (756.000 euro) is in de tijd doorgeschoven naar juni 2020.
Bij het doorvoeren van de reorganisatie per 1-4-2019 is gebleken dat een deel van de vaste personele verplichtingen niet expliciet in de begroting is opgenomen. Dit is ongewenst. Wij hebben besloten om alle vaste personele verplichtingen met ingang van 1-4-2019 in de begroting op te nemen en van dekking te voorzien. Hierdoor vindt een uitbreiding van het functieboek plaats waartegenover gedeeltelijk projectinkomsten staan met een meerjarig karakter.

  • Besparingen zorg

Een drietal structurele taakstellingen is via het Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie (RAAD-5241) voor het jaar 2019 incidenteel gerealiseerd. Maatregelenplan 2 is inmiddels ook vastgesteld. Hierin is de structurele dekking van de taakstellingen voorzien.

  • Besparing economie en participatie

De kostenbesparing op het programma Economie en Participatie is via het Maatregelenplan 1 Zorg en Participatie gerealiseerd.

ga terug