Verloop Begrotingssaldo

2.1 Verloop Begrotingssaldo

Op 1 november 2018 heeft u de programmabegroting 2019 (RAAD-5506) vastgesteld. Het begrotingssaldo
van de (primaire) begroting bedroeg 492.000 euro nadelig. Tussen het moment van vaststellen van de programmabegroting en de voorliggende najaarsrapportage heeft u besloten over de voorjaarsrapportage (RAAD-5453) en de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie (RAAD-5520). De hiervoor genoemde besluiten vormen het saldo vóór najaarsrapportage.

Met deze najaarsrapportage leggen wij twee soorten wijzigingen aan u voor:

Verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid.
Tussen het moment van vaststellen van de voorjaarsrapportage en deze najaarsrapportage heeft het college besluiten genomen, waarvan de financiële gevolgen per verzamelbesluit aan de raad worden voorgelegd. Vanuit de financiële rechtmatigheid worden daarnaast een aantal financieel-technische begrotingswijzigingen voorgelegd die formeel door de raad moeten worden bekrachtigd. Bijvoorbeeld investeringskredieten die worden gedekt uit een stelpost kapitaallasten of uit een reserve.
Het resultaat van het verzamelbesluit/financiële rechtmatigheid is 71.000 euro nadelig en bestaat uit twee delen. De nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2019-2022 (RAAD-5470) draagt 246.000 euro voordelig bij en de meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds na de definitieve berekening 317.000 euro nadelig (RAAD-5505).

Diverse bijstellingen
In de najaarsrapportage wordt een doorkijk gegeven naar het einde van het jaar.
Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die we in deze najaarsrapportage signaleren, stellen we het begrotingssaldo 3,4 miljoen euro voordelig bij. De belangrijkste bijstellingen met een effect op het begrotingssaldo zijn:

Voordelen

  • Stadstoezicht liquidatie (netto resultaat) (2 miljoen euro)
  • Beschermd wonen- voorgaande jaren (877.000 euro)
  • Wmo en jeugd (830.000 euro)
  • Pilot gratis parkeren (600.000 euro)
  • OZB (400.000 euro)

Nadelen

  • Inkomensvoorziening - BUIG (1,3 miljoen euro)
  • Inhuur Wijkteams (385.000 euro)
  • Regiodeals (300.000 euro)

Begrotingssaldo 2019
Het begrotingssaldo 2019 komt daarmee op 3,7 miljoen nadelig.
De wijziging van de begroting 2019 in de tijd gezien ziet er als volgt uit:

Financieel perspectief

begroting

2019

Programmabegroting 2019

Saldo van baten en lasten

11

N

Reserves

Stortingen reserves

5.875

N

Onttrekkingen reserves

-5.394

V

Saldo na vastgestelde begroting 2019

492

N

Begrotingswijzigingen

Voorjaarsrapportage 2019

6.610

N

Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie (RAAD-5520)

0

N

Totaal begrotingswijzigingen

6.610

N

Saldo vóór najaarsrapportage

7.102

N

Mutaties najaarsrapportage 2019

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

71

N

Diverse bijstellingen

-3.439

V

Totaal mutaties najaarsrapportage

-3.368

V

Saldo na najaarsrapportage 2019

3.734

N

Bedragen * 1.000 euro

ga terug