Volksgezondheid en milieu

Wijzigingen

3.8.1 Wijzigingen

7 Volksgezondheid en milieu

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

21.244

406

  N

21.650

Baten

-18.674

-120

  V

-18.794

Saldo van baten en lasten

2.570

286

  N

2.855

7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Meicirculaire 2019 Gemeentefonds

7.1

36

N

36

N

36

N

2. Kansrijke start in Almelo

7.1

250

N

3. Instellen kredieten riolering

7.2

0

N

0

N

0

N

0

N

4. Ruimtelijke adaptie deltaprogramma

7.2

20

N

5. Instellen kredieten bodem

7.4

-1

V

0

N

0

N

0

N

6. Gebiedsgerichte aanpak energietransitie

7.4

100

N

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties lasten

406

N

36

N

36

N

0

N

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

4. Ruimtelijke adaptie deltaprogramma

7.2

-20

V

6. Gebiedsgerichte aanpak energietransitie

7.4

-100

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

-120

V

0

N

0

N

0

N

Wijziging saldo van baten en lasten

286

N

36

N

36

N

0

N

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Mei-circulaire 2019 gemeentefonds (RAAD-5505)

De mei circulaire 2019 is verwerkt in de begroting. Voor hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu is er 36.000 euro beschikbaar gesteld voor Gezond in de stad, project Kansrijke Start.

2.   Kansrijke Start in Almelo (BW-6873)

De raad heeft tijdens de begrotingsbespreking 2019 een motie over “Kansrijke Start” aangenomen. Het college is gevraagd om Almelo mee te laten doen met dit landelijke project en cofinanciering beschikbaar te stellen uit de restant “Klijnsma-middelen voor kinderen”. Het project loopt van 2019 tot en met 2021. We gaan met partners uit de stad een impuls geven aan een betere samenwerking voor de kritische eerste 1000 dagen van kinderen in Almelo. Met als doel dat problemen eerder gesignaleerd en opgepakt worden zodat alle kinderen een kansrijke(re) start hebben.

3.   Investeringskredieten rioleringen

De volgende kredieten beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de voorziening rioleringen:
- Riolering Rumerslanden      300.000 euro

- Riolering relining      900.000 euro
- Riolering Bellavistastraat      160.000 euro
- Riolering investeringsplan 2019   2.070.000 euro

De volgende kredieten beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit de stelpost kapitaallasten riolering:
- Zorgplicht afvalwater      785.000 euro
- Nijrees-Ambachtstraat      250.000 euro
- Drukriolering Hinsenveld      500.000 euro
- Kolken vervangen      100.000 euro
- Zorgplicht afkoppelen      400.000 euro
- Bellavistastraat         170.000 euro
- Zorgplicht grondwater      340.000 euro
- Aadorp Oost Wilgenstraat   219.919 euro

4.   Project "Almelo's klimaat in stroomversnelling" (BW-7188)

Er ligt een grote uitdaging om gemeente Almelo klimaatrobuust te maken. We hebben hiervoor een subsidie bij het Rijk aangevraagd en deze aanvraag is gehonoreerd. Deze subsidie wordt ingezet om samen met alle betrokkenen een kansendialoog te voeren en uiteindelijk te komen tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma van klimaatmaatregelen. Er is een voorbereidingskrediet ingesteld dat gedekt wordt uit de toegekende subsidie.

5.   Projecten bodem

De volgende bedragen beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de reserve Bodemverontreiniging:
- Monitoring:            13.000 euro
- Navos:               10.000 euro.
- Buitenhaven Oostzijde 18:      31.500 euro.
- Landsdekkendbeeld:         31.000 euro.
- Holtjesstraat:            25.000 euro.
- Saneringen grondbedrijf:         66.000 euro.
- Binnenstad:            23.000 euro.
- Bornerbroeksestraat:         30.000 euro.
- Slachthuiskade:            30.000 euro.
- Duurzaamheidsplan:         75.000 euro.       

6.   Gebiedsgerichte aanpak energietransitie Provincie Overijssel (BW-6979)

We stellen voor een krediet beschikbaar te stellen van 125.000 euro voor het project Nieuwstraatkwartier aardgasvrij en dit te dekken uit de bijdrage van 100.000 euro en het restant te dekken uit de bestaande middelen van het programma Nieuwstraatkwartier.

Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.   

ga terug