Inleiding

1.1 Inleiding

Met deze najaarsrapportage informeert het college de raad voor de tweede keer over de financiële stand van zaken van de programmabegroting 2019. Voor de zomer heeft de raad de eerste tussenrapportage, de voorjaarsrapportage 2019 (RAAD-5453), vastgesteld.

Deze najaarsrapportage gaat over de eerste 8 maanden van het jaar met een doorkijk naar het einde van het jaar en biedt de mogelijkheid, daar waar dat nodig is, bij te sturen.

In hoofdstuk 2 geven we een samenvatting van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. In tegenstelling tot de voorjaarsrapportage geven we in deze najaarsrapportage geen inzicht in het financieel meerjarenperspectief. Het meerjarenperspectief kunt u vinden in de programmabegroting 2020 (RAAD-5632) die ongeveer tegelijkertijd met deze rapportage aan u is aangeboden.

In hoofdstuk 3 gaan we per taakveld dieper in op de financiële ontwikkelingen.  Hierbij wordt ook aangegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. De stand van zaken van de taakstellingen wordt besproken in hoofdstuk 4. Tot slot presenteren we in hoofdstuk 5 de geactualiseerde grondexploitaties.

In de tabellen die we in deze nota presenteren staan positieve bedragen voor lasten en/of
nadelen en negatieve bedragen voor baten en/of voordelen.

Voor de volledigheid merken we op dat in de tabellen cijfers zijn opgenomen die afgerond
zijn op duizendtallen. Hierdoor kan het voorkomen dat er bij (totaal)tellingen kleine
afrondingsverschillen ontstaan.

ga terug