Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wijzigingen

3.9.1 Wijzigingen

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

10.371

8

  N

10.378

Baten

-8.105

  N

-8.105

Saldo van baten en lasten

2.266

8

  N

2.274

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.Project Binnenstad

8.3

8

N

8

N

8

N

8

N

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties lasten

8

N

8

N

8

N

8

N

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

0

N

0

N

0

N

0

N

Wijziging saldo van baten en lasten

8

N

8

N

8

N

8

N

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.    Project Binnenstad (RAAD-3371)

Het betreft de inzet van reeds beschikbaar gestelde middelen voor het project Binnenstad. Dekking is de reserve centrumspaarfonds. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal voor de begroting.

Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.   

ga terug