Sport, cultuur en recreatie

Wijzigingen

3.6.1 Wijzigingen

5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

17.857

286

  N

18.143

Baten

-238

-31

  V

-269

Saldo van baten en lasten

17.619

255

  N

17.874

5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

5.1

300

N

2. Meicirculaire 2019 Gemeentefonds

5.1

362

N

3. Sportaccommodaties

5.2

25

N

25

N

25

N

25

N

4. Investeringskrediet tractie sport

5.2

0

N

0

N

0

N

0

N

5. Nota kapitaalgoederen 2019-2022

5.7

-368

V

-212

V

-156

V

-100

V

6. Centraliseren Stadstoezicht fase II

5.7

49

N

49

N

49

N

49

N

7. Openbaar groen

5.7

31

N

0

N

0

N

0

N

8. Investeringen groen en bomen

5.7

0

N

0

N

0

N

0

N

9. Investeringskrediet tractie groen

5.7

7

N

7

N

7

N

7

N

Diverse bijstellingen

Kapitaallasten - afschrijvingen

5.2/5.7

-121

V

Totaal mutaties lasten

285

N

-131

V

-75

V

-19

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

7. Openbaar groen

5.7

-31

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

-31

V

0

N

0

N

0

N

Wijziging saldo van baten en lasten

254

N

-131

V

-75

V

-19

V

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Hiermee is de aftrek van voorbelasting op de kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties komen te vervallen. Als gevolg dienen de budgetten met ingang van 2019 inclusief btw te worden geraamd. In de SPUK-aanvraag 2019 is ook het btw-nadeel van het Sportbedrijf Almelo B.V., groot 300.000 euro meegenomen. Ter compensatie vraagt de gemeente de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) aan, wat verantwoord wordt op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning.

2.   Mei-circulaire 2019 Gemeentefonds (RAAD-5505)

De mei-circulaire 2019 is verwerkt in de begroting 2019. Voor hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie is er afgerond 362.000 euro beschikbaar voor de combinatiefunctionarissen.

3.   Sportaccommodaties (RAAD-5140)

De raad heeft besloten om over te gaan tot herinrichting sportpark Ossenkoppelerhoek. Hiermee wil de gemeente Almelo zowel La Première als Uitsmijters ‘55 een passende sportaccommodatie ter beschikking stellen.

4.   Nota Kapitaalgoederen 2019-2022 (RAAD-5470)

Door de raad is de nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2019-2022 vastgesteld. Dit meerjarenplan geeft een doorkijk van levensduurverlengende maatregelen en vervanging, inclusief de financiële onderbouwing van kosten van openbaar groen, wegen, openbare verlichting, kunstwerken en straatmeubilair.

5.   Centraliseren Stadstoezicht Almelo BV fase II (BW- 6487)

Per 1 januari 2019 is Stadstoezicht Almelo BV en Veiligheid Almelo BV overgegaan naar de gemeente Almelo. De begroting van Stadstoezicht is middels een wijziging in de gemeentelijke begroting verwerkt.

6.   Openbaar groen

Voor de aanleg van speelveld De Smorre is een budget benodigd van 31.000 euro. Met diverse bijdragen van derden wordt in de dekking voorzien.

7.   Investeringskrediet tractie sport

Voor de aanschaf van een kooimaaier is een krediet van 109.000 euro benodigd. De kapitaallasten worden gedekt door een structurele verlaging van de stelpost kapitaallasten tractie sport.

8.   Investeringskrediet groen en bomen

Voor de vervanging van groen en bomen is een totaal investeringsbedrag van 391.000 euro benodigd. Het betreft de volgende vervangingen:
- groen en bomen Schoolstraat   286.000 euro
- groen en bomen divers      105.000 euro
 De kapitaallasten worden gedekt door een structurele verlaging van de stelpost kapitaallasten groen.

9.   Investeringskrediet tractie groen

Voor de vervanging van materieel en transportmiddelen groenuitvoering is een totale investering van 544.000 euro benodigd. Het betreft de volgende vervangingen:
- wagen 140 bv-xf-52      75.000 euro
- wagen 342 bz-xp-26      75.000 euro
- wagen 358 3-vxv-72      50.000 euro
- wagen 386 cirkelmaaier      75.000 euro
- aanbouwwerktuigen      75.000 euro
- aanbouwwerktuigen      65.000 euro
- aanbouwwerktuigen      65.000 euro
- wagen 405 5-vzr-58      32.000 euro
- wagen 405 vd-809-n      32.000 euro
De kapitaallasten worden gedekt door een structurele verlaging van de stelpost kapitaallasten tractie groen. Zie ook taakveld 3.1 Bestuur en ondersteuning. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal.

Diverse bijstellingen
10.   Kapitaallasten-afschrijvingen
  Net zoals in de voorjaarsrapportage zijn ook in deze rapportage de kapitaallasten herrekend op basis   van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019.

ga terug