Bestuur en ondersteuning

Wijzigingen

3.1.1 Wijzigingen

0 Bestuur en ondersteuning

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

38.653

96

  N

38.749

Baten

-200.809

-5.129

  V

-205.938

Saldo van baten en lasten

-162.156

-5.033

  V

-167.189

0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Verkoop voormalig Hagedoornschool

0.3

167

N

2. Vrijval lasten verkoop panden

0.3

-46

V

-46

V

-46

V

-46

V

3. Verduurzaming vastgoed zonnepanelen

0.3

59

N

59

N

59

N

59

N

4. Nota kapitaalgoederen 2019-2022

0.3

-1.379

V

-1.379

V

-1.379

V

-1.379

V

5. Sportaccommodaties

0.3

-25

V

-25

V

-25

V

-25

V

6. Investeringskrediet tractie groen

0.3

-7

V

-7

V

-7

V

-7

V

7. Detachering personeel

0.4

309

N

8. Centraliseren Stadstoezicht fase II

0.4

526

N

526

N

526

N

526

N

9. Garantiegeldlening Stichting 't Hinsenveld

0.5

3

N

10. Meicirculaire 2019 Gemeentefonds

0.8

65

N

-896

V

-1.098

V

-1.645

V

Diverse bijstellingen

11. Kapitaallasten parkeerdek Haven Zuid

0.3

7

N

7

N

7

N

7

N

12. Nota kapitaalgoederen 2019-2022

0.3

-278

V

13. Treasury

0.5

-325

V

14. OZB: proceskostenvergoedingen en bezwaarprocedures

0.61/0.62

75

N

75

N

75

N

75

N

15. Beschermd wonen (voorgaande jaren)

0.1

946

N

Totaal mutaties lasten

96

N

-1.685

V

-1.887

V

-2.434

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Verkoop voormalig Hagedoornschool

0.3

-325

V

2. Vrijval baten verkoop panden

0.3

46

N

46

N

46

N

46

N

3. Verduurzaming vastgoed - zonnepanelen

0.3

-66

V

-66

V

-66

V

-66

V

7. Detachering personeel

0.4

-309

V

8. Centraliseren Stadstoezicht fase II

0.4

110

N

110

N

110

N

110

N

9. Garantiegeldlening Stichting 't Hinsenveld

0.5

-3

V

10. Meicirculaire 2019 Gemeentefonds

0.8

-1.431

V

687

N

-157

V

-3.174

V

16. Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

0.7

-300

V

Diverse bijstellingen

13. Treasury

0.5

-125

V

17. Afboeking oninbare debiteuren

0.4

0

N

18. Dividend OLCT

0.5

46

N

19. Stadstoezicht liquidatie (netto resultaat)

0.5

-2.000

V

20. OZB

0.61/0.62

-400

V

-400

V

-400

V

-400

V

21. Pilot gratis parkeren

0.63

-300

V

-300

V

-300

V

22. Uitkering Netwerkstad Twente

0.1

-72

V

Totaal mutaties baten

-5.129

V

77

N

-767

V

-3.484

V

Wijziging saldo van baten en lasten

-5.033

V

-1.609

V

-2.654

V

-5.918

V

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Verkoop voormalig Hagedoornschool (BW-7074)

Op 21 mei 2019 is besloten over te gaan tot verkoop van de voormalige Hagedoornschool aan Stichting "het bewonersinitiatief de Hagedoorn". Dit levert door het afbouwen van de boekwaarde een incidentele last op van 167.000 euro en een incidentele bate van 325.000 euro. Het verkoopresultaat van 158.000 euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2.    Vrijval lasten verkoop panden

In verband met de verkoop van een aantal panden binnen de vastgoedportefeuille dalen de lasten en de baten met eenzelfde bedrag. Derhalve is deze wijziging budgetneutraal.

3.    Verduurzaming vastgoed zonnepanelen (RAAD-5233)

De Raad heeft ingestemd met de verduurzaming van gemeentelijke vastgoedobjecten, waardoor de gemeente Almelo een substantiële bijdrage levert aan energiebesparing, C02 reductie en

lokale opwek.

4.    Nota kapitaalgoederen 2019-2022 (BW-7061)

Door de raad is de nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2019-2022 vastgesteld. Dit meerjarenplan geeft een doorkijk van levensduur verlengende maatregelen en vervanging, inclusief de financiële onderbouwing. Het betreft kapitaalgoederen in de sfeer van openbaar groen, wegen, openbare verlichting, kunstwerken en straatmeubilair.

5.   Sportaccommodaties (RAAD-5140)

De Raad heeft besloten om over te gaan tot herinrichting sportpark Ossenkoppelerhoek. Hiermee wil de gemeente Almelo zowel La Première als Uitsmijters ‘55 een passende sportaccommodatie ter beschikking stellen.

6.   Investeringskrediet tractie groen

Dit betreft een voordeel als gevolg van kapitaallasten ter dekking van investeringen tractie groen. (Zie ook taakveld 3.6. sport, cultuur en recreatie). Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

7.    Detachering personeel  

Ter vervanging van gedetacheerd gemeentepersoneel wordt tijdelijk personeel ingehuurd. De kosten van deze ingehuurde medewerkers worden gedekt door de ontvangen detacheringsbijdrage.

8.    Centraliseren Stadstoezicht Almelo BV fase II (BW-6487)

Als gevolg van het sourcen van toezicht- en handhavingstaken vanuit Stadstoezicht Almelo BV binnen de organisatie van de gemeente Almelo zijn de bijbehorende lasten en baten verwerkt in de begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2019-2022.

9.   Garantie geldlening Stichting 't Hinsenveld (BW-7004)

Op 14 mei 2019 heeft het college besloten om, samen met de Stichting Waarborgfonds Sport, garant te staan voor een bij een bankinstelling afgesloten geldlening van 500.000 euro. De Gemeente Almelo staat garant voor 50% van deze geldlening, ofwel een bedrag van 250.000 euro.
Hierover wordt een risicotoeslag van 1% berekend, zijnde 2.500 euro die in rekening wordt gebracht bij de Gemeente Almelo.

10.   Meicirculaire 2019 Gemeentefonds (RAAD-5505)

In de raadsbrief van 11 juni 2019 zijn de eerste conclusies gepresenteerd van de mei-circulaire 2019 van het Gemeentefonds. Het gepresenteerde netto effect kwam uit op 20.000 euro nadelig. Bij de definitieve doorrekening is het netto effect bijgesteld, namelijk naar 316.000 euro nadelig. De verklaring hiervoor is het opnemen van de combinatiefunctionarissen sport in de begroting. De mutaties van de mei-circulaire 2019 zijn hoofdzakelijk in hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning, hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie en hoofdtaakveld 6 sociaal domein verwerkt.

Diverse bijstellingen
11.   Kapitaallasten parkeerdek Haven Zuid (RAAD-3757)

Er is overgegaan tot aankoop van parkeerdek Haven Zuid. Door indexering en meerwerk op installatietechnisch gebied zijn er hogere uitgaven van 186.000 euro. Dit leidt tot structureel hogere kapitaallasten van 7.500 euro.

12.    Nota kapitaalgoederen 2019-2022 (RAAD-5407)

Met de nota kapitaalgoederen zijn budgetten herverdeeld tussen de taakvelden en onderhoudsbudgetten omgezet naar stelposten ter dekking van kapitaallasten van investeringen. Conform de Nota activabeleid 2017 zijn er in het eerste jaar geen kapitaallasten, waardoor de stelposten kunnen vrijvallen.

13.   Treasury

De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze najaarsrapportage geactualiseerd. We voorzien dat de herfinanciering van leningen tegen een lagere rente kan plaatsvinden, wat resulteert in een voordeel. Daarentegen heeft de versnelde aflossing van leningen door de geleidelijke afbouw van IGM een negatief effect op het resultaat.

14.   OZB: proceskostenvergoedingen en bezwaarprocedures

De afgelopen jaren hebben steeds meer ‘no cure no pay’ bedrijven en andere zakelijke dienstverleners er hun werk van gemaakt inwoners te ondersteunen bij het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-taxatie van hun woning. Als gevolg hiervan is er sprake van een stijging van het aantal bezwaarschriften. In 2019 zijn er tot op heden bijna 30% meer WOZ-bezwaarschriften ingediend dan in heel 2018. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten bij het GBT en tot hogere proceskostenvergoedingen die het GBT bij (deels) gegronde bezwaarschriften aan de indieners dient te betalen. In 2019 bedragen de extra kosten naar verwachting 75.000 euro. Gezien de waarde-ontwikkeling op de woningmarkt en het feit dat ‘no cure no pay’ bureaus steeds actiever de markt benaderen is het de verwachting dat dit geen incidentele situatie is. In de begroting 2020 wordt hier structureel rekening mee gehouden.

15.   Beschermd wonen (voorgaande jaren) (BW-7268)

Voor de jaren 2015-2018 is het positieve saldo voor beschermd wonen in de bestemmingsreserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang gestort. Onder voorbehoud van akkoord door de regiogemeenten, zal een bedrag van 1,8 miljoen euro uit deze bestemmingsreserve vrijvallen. Hiervan zal 946.000 euro worden uitgekeerd aan de regiogemeenten en een bedrag van 877.000 euro valt vrij ten gunste van de algemene reserve. De onttrekking uit de bestemmingsreserve wordt toegelicht onder Reserves.

16.    Verruiming btw-sportvrijstelling / SPUK

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Hiermee is de aftrek van voorbelasting op de kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties komen te vervallen. Als gevolg hiervan dienen de budgetten met ingang van 2019 inclusief btw te worden geraamd (zie hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie). In de SPUK aanvraag 2019 is ook het btw nadeel van het Sportbedrijf Almelo B.V., groot 300.000 euro meegenomen. Ter compensatie vraagt de gemeente de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) aan.

17.    Afboeking oninbare debiteuren

In verband met het definitief opheffen van faillissement dient een vordering op een debiteur volledig afgeboekt te worden. Deze afboeking was reeds voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren. Per saldo geen nadeel.

18.   Dividend OLCT

Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) is enig aandeelhouder van Crematoria Twente BV. Op grond van de huidige dividendafspraken wordt er door Crematoria Twente BV jaarlijks een basisdividend van 375.000 euro aan het OLCT uitgekeerd. Na aftrek van kosten wordt deze dividenduitkering uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. In de algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om over 2018 geen basisdividend uit te keren aan het OLCT. Reden hiervoor is het negatieve bedrijfsresultaat dat Crematoria Twente BV, met name als gevolg van een aantal incidentele oorzaken, over 2018 heeft behaald. Voor 2019 en verder blijven de huidige dividendafspraken vooralsnog gehandhaafd.

19.    Stadstoezicht Almelo BV liquidatie

Na de centralisatie van Stadstoezicht Almelo BV en de verwerking van de begroting van de onderneming in de gemeentelijke begroting, zal de BV worden geliquideerd. Op basis van de jaarrekening 2018 van Stadstoezicht Almelo BV verwachten wij een netto resultaat van ongeveer 2 miljoen euro.

20.   OZB

De prognose voor de OZB-inkomsten is voor zowel woningen als niet-woningen naar boven bijgesteld. Er worden meer inkomsten gegenereerd als gevolg van areaaluitbreiding enerzijds en positieve marktontwikkelingen die de WOZ-waarden doen stijgen anderzijds.

21.    Pilot gratis parkeren

In het programmaplan in de perspectiefnota 2019 hebben wij aangegeven gedurende een periode van drie jaar een pilot met twee uur gratis parkeren in de binnenstad te willen houden. Als randvoorwaarde is daarbij gesteld dat naast de financiële bijdragen van de gemeente en Stadstoezicht Almelo BV, ook van de ondernemers in de binnenstad een evenredige bijdrage van 300.000 euro wordt gevraagd (via het ondernemerscollectief). Nu gebleken is dat er bij de ondernemers geen bereidheid bestaat om financieel bij te dragen, gaat de pilot niet door en kunnen de in de gemeentebegroting gereserveerde middelen vrijvallen. Het gaat om een bedrag van 600.000 per jaar euro in de periode 2019-2021, bestaande uit de geraamde bijdrage van de gemeente (300.000 euro) en de bijdrage van Stadstoezicht Almelo BV, welke als gevolg van het insourcen van de overige taken met ingang van 2019 ook in de gemeentelijke begroting opgenomen is (zie hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer).

22.   Uitkering Netwerkstad Twente   

Op 29 mei 2019 is in het Bestuurlijk overleg Ontwikkelagenda besloten de samenwerking binnen Netwerkstad Twente op een andere wijze vorm te geven. Dit besluit leidt o.a. tot een lagere bijdrage van de gemeenten aan Netwerkstad Twente en een eenmalige onttrekking aan de reserve Netwerkstad ten gunste van de deelnemende gemeenten. In 2019 vindt een eenmalige uitkering plaats aan gemeente Almelo van 72.000 euro uit de reserve Netwerkstad

Reserves

Taakveld

2019

2020

2021

2022

STORTINGEN RESERVES

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

A. Verkoop voormalig Hagedoornschool

0.10

158

N

B. Project Binnenstad

0.10

-8

V

-8

V

-8

V

-8

V

C. Centraliseren Stadstoezicht fase II

0.10

46

N

46

N

46

N

462

N

D. Programma veiligheid

0.10

200

N

E. Kansrijke start in Almelo

0.10

36

N

F. Tegengaan eenzaamheid ouderen

0.10

50

N

G. Bodemverontreiniging

0.10

335

N

H. Mei-circulaire 2019 Gemeentefonds

0.10

347

N

-380

V

Diverse bijstellingen

I. Beschermd wonen (2019)

0.10

3.619

N

J. Pilot dagstructering

0.10

140

N

Totaal mutaties stortingen reserves

4.923

N

-342

V

38

N

454

N

ONTTREKKINGEN RESERVES

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

D. Programma veiligheid

0.10

-200

V

E. Kansrijke start

0.10

-686

V

F. Tegengaan eenzaamheid ouderen

0.10

-50

V

G. Bodemverontreiniging

0.10

-335

V

H. Mei-circulaire 2019 Gemeentefonds

0.10

-347

V

300

N

2.670

N

Diverse bijstellingen

K. Beschermd wonen (voorgaande jaren)

0.10

-1.823

V

J. Pilot dagstructurering

0.10

-140

V

Totaal mutaties onttrekkingen reserves

-3.581

V

0

N

300

N

2.670

N

Wijziging saldo reserves

1.342

N

-342

V

338

N

3.124

N

Bedragen * 1.000 euro

Reserves

A.   Verkoop voormalige Hagendoornschool (BW-7074)
  Het verkoopresultaat van 158.000 wordt gestort in de algemene reserve.

B.   Project Binnenstad (RAAD-3371)
  De dekking voor het Project Binnenstad is de reserve centrumspaarfonds.

C.   Centraliseren Stadstoezicht Almelo BV fase II (BW-6487)

Door het sourcen van toezicht- en handhavingstaken vanuit Stadstoezicht Almelo BV binnen de organisatie van de Gemeente Almelo zijn de bijbehorende lasten verwerkt in de begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2019-2022.

D.   Programma Veiligheid

In de begroting 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het programma Veiligheid. Het beschikbare budget wordt gestort in de reserve overlopende werken.

E.   Kansrijke start in Almelo (BW-6873)

De raad heeft tijdens de begrotingsbespreking 2019 een motie over "Kansrijke Start" aangenomen. Het budget voor de regeling komt uit de onderbesteding van de 'Klijnsma-middelen voor kinderen' voor de jaren 2017 en 2018.

F.    Tegengaan eenzaamheid ouderen (BW-7071)

De lokale coalitie Erbij Almelo, waar de gemeente Almelo deel van uit maakt, heeft een beleidsplan opgesteld voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder ouderen en het stimuleren van een dementie vriendelijke leefomgeving. Het college stelt eenmalig 50.000 euro beschikbaar uit het budget kwetsbare ouderen. Omdat de looptijd van het project een periode van 4 jaar beslaat wordt dit projectbudget geoormerkt in de reserve overlopende werken.

G.    Projecten bodemverontreiniging

De ingestelde projecten bodem worden gedekt uit de reserve bodemverontreiniging.   

H.   Mei-circulaire 2019 Gemeentefonds (RAAD-5505)

De financiële afwikkeling van combinatiefunctionarissen verloopt via de reserve overlopende werken (zie hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie)

I.    Beschermd wonen (2019)

Voor beschermd wonen verwachten wij 3,6 miljoen euro minder te besteden dan dat we aan rijksmiddelen ontvangen. De restant middelen worden gestort in de reserve centrumgemeentetaken BW en MO.

J.    Pilot dagstructurering

Voor de verdere doorontwikkeling en het voorzetten van de nieuwe activiteiten wordt 140.000 euro beschikbaar gesteld. De projectdekking verloopt via de reserve overlopende werken.

K.    Beschermd wonen (voorgaande jaren) (BW-7268)

Voor de jaren 2015-2018 is het positieve saldo voor beschermd wonen in de bestemmingsreserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gestort. Onder voorbehoud van akkoord door de regiogemeenten, zal een bedrag van 1,8 miljoen euro uit deze bestemmingsreserve vrijvallen. Hiervan zal 946.000 euro worden uitgekeerd aan de regiogemeenten en een bedrag van 877.000 euro valt vrij ten gunste van de algemene reserve.

ga terug