Economie

Wijzigingen

3.4.1 Wijzigingen

3 Economie

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

4.837

583

  N

5.420

Baten

-3.741

4

  N

-3.737

Saldo van baten en lasten

1.096

587

  N

1.683

3 Economie

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Innovatiemiddelen ondernemersloket

3.1

100

N

2. Spontane Stad subsidie Almelo City Craft Center

3.2

-4

V

Diverse bijstellingen

3. Regiodeals

3.3

300

N

300

N

300

N

300

N

4. Twents fonds voor Vakmanschap

3.3

68

N

68

N

68

N

68

N

5. Werkfittraject Logistiek

3.3

119

N

Totaal mutaties lasten

583

N

368

N

368

N

368

N

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

2. Spontane Stad subsidie Almelo City Craft Center

3.2

4

N

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

4

N

0

N

0

N

0

N

Wijziging saldo van baten en lasten

587

N

368

N

368

N

368

N

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.   Innovatiemiddelen ondernemersloket (BW-6696)

Voor het ondernemersloket is incidenteel 100.000 euro beschikbaar gesteld uit de innovatiemiddelen Sociaal Domein (zie hoofdtaakveld 6 Sociaal domein).   

2.   Spontane Stad subsidie Almelo City Craft Center (BW-6835)

De subsidie van het programma Spontane Stad voor het project Almelo City Craft Center is definitief vastgesteld.

Diverse bijstellingen
3.   Regiodeals (RAAD-5515)

In de raadsbrief van 14 juni 2019 is de raad geïnformeerd over de wijze waarop cofinanciering vanuit de Twentse overheden voor de Twentse Regiodeal tot stand zal komen. De gemeente Almelo is gevraagd een bijdrage te leveren aan de Regiodeal Twente. De bijdrage bedraagt 4 euro per inwoner. Over de jaren 2019 t/m 2022 gaat dit voor Almelo concreet om een bedrag van ca. 300.000 euro per jaar. Met de Regiodeal wordt fors geïnvesteerd in de sociaal-economische structuur van Twente, zoals een uitbreiding van de laad- en loskade op XL-Businesspark en de ondersteuning van het Huis van de Logistiek. De bijdrage voor de periode 2020 t/m 2022 maakt onderdeel uit van de programmabegroting 2020.

4.   Twents fonds voor Vakmanschap (BW-6899)

We nemen deel aan het Twents Fonds voor Vakmanschap, dat onderdeel uitmaakt van de Agenda voor Twente. Het Twents Fonds voor Vakmanschap is bedoeld om mobiliteit van werkenden en werkzoekenden in het kader van leven lang leren te faciliteren. In 2019 is een budget van 68.000 euro benodigd. Deze was nog niet in de begroting 2019 opgenomen.

5.   Werkfit-traject Logistiek (BW-7014)

Op 13 maart 2019 is officieel de kick off geweest van het Twents Huis van de Logistiek. Gemeente Almelo is samen met de Provincie Overijssel initiatiefnemer en kartrekker van dit concept.
Vanuit deze samenwerking is gestart met een Pilot Werkfit-traject Logistiek, welke een maximale doorlooptijd heeft tot en met 31 december 2020. Voor dit project is een budget beschikbaar gesteld van maximaal 119.000 euro op basis van no cure/less pay. De kosten zouden gedekt worden uit het participatiebudget of via een verwachte besparing op de inkomensvoorziening. Op basis van de huidige cijfers is er geen budgettaire ruimte binnen het participatiebudget. Binnen de inkomensvoorziening verwachten wij een overschrijding op de huidige budgetten, zie hoofdtaakveld 6 Sociaal domein, punt BUIG-Inkomensvoorziening. Hoewel de pilot de uitkeringslast naar verwachting zal verminderen, zal dit zal onvoldoende zijn om binnen de huidig beschikbare budgetten te blijven.

ga terug