Verkeer en vervoer

Wijzigingen

3.3.1 Wijzigingen

2 Verkeer en vervoer

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

11.838

439

  N

12.277

Baten

-705

-205

  V

-910

Saldo van baten en lasten

11.133

234

  N

11.368

2 Verkeer en vervoer

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Nota Kapitaalgoederen 2019-2022

2.1

1.502

N

-461

V

-1.048

V

-1.134

V

2. Duurzaam veilig

2.1

160

N

0

N

0

N

0

N

3. Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

2.1

7

N

7

N

7

N

7

N

4. Centraliseren Stadstoezicht fase II

2.1/2.2

-532

V

-532

V

-532

V

-832

V

5. Investeringskredieten verkeer en vervoer

2.1

0

N

0

N

0

N

0

N

Diverse bijstellingen

6. Nota Kapitaalgoederen (stelposten kapitaallasten)

2.1

-297

V

7. Stadstoezicht (stelpost kapitaallasten)

2.1

-100

V

8. Pilot gratis parkeren (Stadstoezicht)

2.2

-300

V

-300

V

-300

V

Totaal mutaties lasten

440

N

-1.286

V

-1.872

V

-1.959

V

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

2. Duurzaam veilig

2.1

-160

V

0

N

0

N

0

N

4. Centraliseren Stadstoezicht fase II

2.2

-45

V

-45

V

-45

V

-45

V

Diverse bijstellingen

N.v.t.

Totaal mutaties baten

-205

V

-45

V

-45

V

-45

V

Wijziging saldo van baten en lasten

235

N

-1.331

V

-1.917

V

-2.004

V

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Nota kapitaalgoederen (RAAD-5470)

Door de raad is de nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2019-2022 vastgesteld. Dit meerjarenplan geeft een doorkijk van levensduurverlengende maatregelen en vervanging, inclusief de financiële onderbouwing van kosten van openbaar groen, wegen, openbare verlichting, kunstwerken en straatmeubilair.

2.    Duurzaam veilig (BW-7096)

Op 9 april 2019 heeft het college de programma’s Duurzaam veilig Infra 2019 en Duurzaam veilig Educatie 2019 vastgesteld. Op 3 juni 2019 heeft de provincie subsidie verleend op deze programma’s, met als doel de verkeersveiligheid in Almelo te vergroten.

- Investering duurzaam veilig infra:         160.000 euro
  subsidie provincie         -/-   160.000 euro

3.    Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (RAAD-5233)

De Raad heeft ingestemd met de verduurzaming van gemeentelijke vastgoedobjecten, waardoor de gemeente Almelo een substantiële bijdrage levert aan energiebesparing, C02 reductie en

lokale opwek.

4.    Centralisatie Stadstoezicht fase II (BW- 6487)

Per 1 januari 2019 is Stadstoezicht BV en Veiligheid Almelo BV overgegaan naar de Gemeente Almelo. De begroting van Stadstoezicht is middels deze wijziging in de gemeentelijke begroting verwerkt.

5.    Investeringskredieten verkeer en vervoer

Voor de uitvoering van enkele verkeer en vervoersprojecten is krediet benodigd. Onderstaande kredieten worden deels gedekt uit provinciale subsidies en deels uit de hiervoor beschikbaar gestelde stelposten kapitaallasten. Dekking is reeds voorzien in begroting, het betreft derhalve een budget neutrale wijziging.
Het gaat om de volgende investeringen:

- Fietssnelweg F35, zijtak Vriezenveen (RAAD-5242)   797.000 euro
  waarvan bijdrage provincie      -/-   492.000 euro
- Fietsvoorziening Sluiskade ZZ       (B&W-7148)   120.438 euro

    waarvan bijdrage provincie      -/-   60.219 euro

- Aanschaf verkeersregelinstallaties K3       138.000 euro
- VRI's onvoorzien            18.000 euro
- Brug Deldensestraat            80.000 euro
- Brug Grotestraat Zuid             25.000 euro   
- Duiker Van Rechteren Limpurgsingel      25.000 euro
- Glazen geluidschermen            115.000 euro
- Javabrug levensduurverlengend          30.000 euro
- Verharding Bellavistastraat         250.000 euro
- Verharding Hoeselderdijk         150.000 euro
- Verharding onvoorzien            50.000 euro
- Verharding Rumerslanden         110.000 euro
- Verharding Schoolstraat            536.000 euro
- Verharding Schout Doddestraat         40.000 euro
- Verharding Sluitersveldsingel         100.000 euro
- Verharding Verlengde Sportlaan/Hospitaalweg   100.000 euro

- Verlichting sox en son armaturen          260.000 euro

Diverse bijstellingen
6.   Nota kapitaalgoederen (stelposten kapitaallasten) (RAAD-5407)

Met de nota kapitaalgoederen zijn budgetten herverdeeld tussen de taakvelden en onderhoudsbudgetten omgezet naar stelposten ter dekking van kapitaallasten van investeringen. Conform de Nota activabeleid 2017 zijn er in het eerste jaar geen kapitaallasten, waardoor de stelposten kunnen vrijvallen.

7.   Stadstoezicht (stelpost kapitaallasten)

Met het opnemen van de begroting van Stadstoezicht in de gemeentelijke begroting zijn ook stelposten geraamd ter dekking van kapitaallasten van investeringen. In het eerste jaar zijn er geen kapitaallasten, waardoor de stelpost kan vrijvallen.

8.     Pilot gratis parkeren (Stadstoezicht)

In het programmaplan in de perspectiefnota 2019 hebben wij aangegeven gedurende een periode van drie jaar een pilot met twee uur gratis parkeren in de binnenstad te willen houden. Als randvoorwaarde is daarbij gesteld dat naast de financiële bijdragen van de gemeente en Stadstoezicht BV, ook van de ondernemers in de binnenstad een evenredige bijdrage van 300.000 euro wordt gevraagd (via het ondernemerscollectief). Nu gebleken is dat er bij de ondernemers geen bereidheid bestaat om financieel bij te dragen, gaat de pilot niet door en kunnen de in de gemeentebegroting gereserveerde middelen vrijvallen. Het gaat om een bedrag van 600.000 euro per jaar in de periode 2019-2021, bestaande uit de geraamde bijdrage van de gemeente (300.000 euro) en de bijdrage van Stadstoezicht BV, welke als gevolg van het sourcen van de overige taken van Stadstoezicht BV, met ingang van 2019 ook in de gemeentelijke begroting opgenomen is.

ga terug