Sociaal domein

Wijzigingen

3.7.1 Wijzigingen

6 Sociaal domein

Begroting voor NJR

Wijziging

Begroting na NJR

2019

2019

  N/V

2019

Lasten

161.050

-1.377

  V

159.673

Baten

161.050

365

  N

-39.338

Saldo van baten en lasten

121.347

-1.012

  V

120.335

6 Sociaal domein

Taakveld

2019

2020

2021

2022

LASTEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1. Meicirculaire 2019 gemeentefonds

6

1.286

N

1.099

N

1.146

N

1.078

N

2. Minimabeleid - waarderingssubsidie

6.3

400

N

3. Innovatiemiddelen ondernemersloket

6.5

-100

V

Diverse bijstellingen

4. Pilot dagstructurering

6.1

140

N

5. Inhuur wijkteams

6.2

385

N

6. Inkomensvoorziening - BUIG

6.3

834

N

7. Wmo en Jeugdzorg, excl. beschermd wonen

6

-703

V

8. Wmo beschermd wonen (2019)

6.81

-3.620

V

Totaal mutaties lasten

-1.377

V

1.099

N

1.146

N

1.078

N

BATEN

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

N.v.t.

Diverse bijstellingen

6. Inkomensvoorziening - BUIG

6.3

490

N

7. Wmo en Jeugdzorg, excl. beschermd wonen

6

-125

V

Totaal mutaties baten

365

N

0

N

0

N

0

N

Wijziging saldo van baten en lasten

-1.012

V

1.099

N

1.146

N

1.078

N

Bedragen * 1.000 euro

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

1.    Mei-circulaire 2019 gemeentefonds (RAAD-5505)

De mei-circulaire 2019 is verwerkt in de begroting. Voor hoofdtaakveld 6 Sociaal Domein is er afgerond 1,3 miljoen euro meer beschikbaar. Met dit bedrag wordt de begroting verhoogd.

2.    Minimabeleid waarderingssubsidie (BW-6652)

In 2018 is besloten een ‘Incidentele waarderingssubsidieregeling ondersteuning kinderen in armoede Almelo 2019-2022’ in te stellen. Door deze regeling kunnen organisaties, die zich inzetten voor de bestrijding van armoede onder kinderen en niet op een andere wijze door de gemeente worden ondersteund een beroep doen op een incidentele waarderingssubsidie. Het budget voor de regeling komt uit de onderbesteding van de ‘Klijnsma-middelen voor kinderen’ voor de jaren 2017 en 2018.

3.    Innovatiemiddelen ondernemersloket (BW-6696)

Voor het ondernemersloket is incidenteel 100.000 euro beschikbaar gesteld vanuit de innovatiemiddelen Sociaal Domein. Zie ook hoofdtaakveld 3. Economie.

Diverse bijstellingen

4.   Pilot dagstructurering

Eind 2018 is aan De Klup een subsidie toegekend van 75.000 euro voor de innovatie van de dagstructurering. Doel hiervan is het creëren van activiteiten voor inwoners met beperkingen waardoor een beroep op “dure” maatwerkvoorzieningen zoveel mogelijk voorkomen kan worden. In 2019 is gebleken dat voor de verdere doorontwikkeling en het voortzetten van de reeds gestarte nieuwe activiteiten in 2018 in het kader van de dagstructurering een bedrag van 140.000 euro noodzakelijk is, zodat de besparingsdoelstellingen binnen de Wmo gehaald kunnen worden. Dit bedrag is echter niet meegenomen in het innovatiebudget van 2019.

5.   Inhuur wijkteams

Binnen de sociale wijkteams is sprake van overschrijding op het inhuurbudget. Dit heeft verschillende oorzaken. Enerzijds is er sprake van meer zwangerschapsverlof. De reguliere compensatie hiervoor dekt de kosten niet volledig. Ondanks deze onvolledige dekking worden desbetreffende medewerkers zo veel mogelijk volledig vervangen, omdat het anders leidt tot verder oplopende wachtlijsten.
Ook is vanwege de doorontwikkeling van de toegang binnen het sociaal domein gekozen de reguliere formatieruimte voor een manager bij de wijkteams niet structureel in te vullen maar in 2019 via inhuur in te zetten. Dit omdat per 1 januari 2020 deze functie komt te vervallen.
Ten slotte is bij de nieuwe inkoop 2019 ervoor gekozen om het aantal aanbieders te reduceren. Dit leidt incidenteel tot het overzetten van 300 indicaties waarbij de verzilvering plaatsvond bij aanbieders welke in 2019 niet meer gecontracteerd zijn, naar in 2019 gecontracteerde aanbieders. Dit heeft geleid tot incidenteel meerwerk bij de wijkteams.

6.   Inkomensvoorziening - BUIG

Bij de inkomensvoorziening - BUIG zien we dat het verwachte tekort ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2019 tussen 1,2 en 1,6 miljoen euro hoger is. Deze verhoging heeft de volgende oorzaken:

Lasten

  • In deze najaarsrapportage is het verwachte aantal dossiers eind 2019 bijgesteld van 2.500 naar 2.645. We zien dat klanten die nu nog een bijstandsuitkering hebben meer en een intensievere begeleiding nodig hebben. Om deze mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ook naar werk te begeleiden zijn er naast geïntensiveerde begeleidingstrajecten door werkcoaches ook een aantal extra projecten gestart waaronder de Harde Leerschool, KunstWerk, Samen Sterk voor Werk. De resultaten van deze trajecten worden in het 3e en 4e kwartaal zichtbaar.
  • Het beleid was om energie en middelen in te zetten op de prioritaire doelgroepen. Hierdoor zijn zo’n 1.000 bijstandsgerechtigden in een “beperkt aandacht” traject terechtgekomen. Met deze inwoners gaan we in het 3e, 4e kwartaal 2019 en 1e kwartaal 2020 in gesprek. Dit met de verwachting dat er onder deze 1.000 inwoners inmiddels werkvermogen is ontstaan. Een pilot onder 36 van deze bijstandsgerechtigden liet goede resultaten zien.

Baten

  • Het nader voorlopig budget van de BUIG liet een lagere uitkering zien. De definitieve rijksuitkering BUIG voor 2019 is nog niet bekend, maar is op basis van de laatste inzichten waarschijnlijk hoger dan het nader voorlopig budget. Ten opzichte van 2018 is de BUIG in 2019 ongeveer 3 miljoen euro lager.

7.   Wmo en Jeugdzorg, excl. beschermd wonen

Het voordeel op de lasten van de Wmo en Jeugdzorg heeft drie oorzaken:

  1. Wmo nieuw            0,7 miljoen euro V
  2. Jeugd            0,2 miljoen euro V
  3. Nog te realiseren besparing      0,4 miljoen euro N
  4. Overige verschillen         0,2 miljoen euro V

Totaal      0,7 miljoen euro V

1. Wmo nieuw
In 2019 wordt een daling in het aantal cliënten voor Wmo nieuw verwacht. Met name het ingezette beleid om het gebruik van de maatwerkvoorziening dagbesteding af te bouwen en cliënten door te verwijzen naar de voorliggende voorzieningen dagstructurering, werpt zijn vruchten af.
Dit kan als volgt in een grafiek worden weergegeven:

2. Jeugd
Bij de voorjaarsrapportage is gemeld dat het aantal cliënten in de jeugdzorg per 1-1-2019 fors gedaald was. We hielden toen rekening met een stijging van het aantal cliënten in de loop van 2019, conform het landelijke en regionale beeld. Op basis van de meest recente cijfers stijgt het aantal cliënten minder hard dan bij de voorjaarsrapportage 2019 was voorzien. De verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten voor 2019 kan als volgt in een grafiek worden weergegeven:

Wel zien we binnen jeugd een stijging in de lasten op sociale problematiek en ondersteuning zelfstandig leven. We blijven daarom de ontwikkelingen nauwgezet monitoren.

3. Nog te realiseren besparingen
In 2019 is een aantal maatregelen genomen om de zorglasten te verminderen. Het is op dit moment moeilijk te bepalen binnen welke taakvelden de besparing voor het 2e halfjaar 2019 zijn effect zal hebben. Derhalve is deze verwachte besparing niet gespecificeerd.

Het voordeel op de baten van 125.000 euro wordt veroorzaakt door een hogere eigen bijdrage dan bij de voorjaarsrapportage werd verwacht.

4. Overige verschillen
Dit betreft een optelling van diverse kleine verschillen.

  5. Huishoudelijke ondersteuning

Bij de voorjaarsrapportage 2019 verwachtten wij dat het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning zou stijgen. Oorzaak hiervoor was de invoering van het abonnementstarief. De meest recente informatie laat zien dat de aantallen verder stijgen dan werd verwacht. Vooralsnog leidt dit niet tot een significante stijging in de lasten. We blijven de ontwikkelingen monitoren. Mochten de lasten in 2019 gaan afwijken van de prognose, dan wordt dit gemeld bij de slotrapportage 2019. De verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten voor 2019 kan als volgt worden weergegeven:

8.   Wmo beschermd wonen (2019)

Voor beschermd wonen verwachten wij voor 2019 dat de uitgaven 3,6 miljoen euro lager zijn dan begroot. Ten aanzien van de door-decentralisatie van de rijksmiddelen voor beschermd wonen zijn op dit moment voorstellen in voorbereiding, waarin bepaald wordt hoe beschermd wonen, in regionaal verband in de toekomst wordt uitgevoerd en gefinancierd. Het positieve saldo 2019 zal gestort worden in de bestemmingsreserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Na vaststelling van de jaarrekening 2019 zal een deel van het positieve saldo worden uitgekeerd aan de regiogemeenten. Het deel van Almelo zal vrijvallen in boekjaar 2020.

ga terug